KUUB

Disclaimer


Het gebruik van onze website gebeurt conform de rechten en plichten die op de website vermeld staan waaronder onze voorwaarden inzake gebruik en bezoek van onze website, voorwaarden werking KUUB-vastgoed bij waardebepaling, plaatsbeschrijving, en verslag, betalingsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Al deze voorwaarden vallen onder onze Algemene Voorwaarden die gelden voor de gebruiker. Bij gebruik van deze website zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing en wordt aldus aanzien als erkenning en aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Mits schriftelijk vastgelegd kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden van de Algemene Voorwaarden, mits aanvaard door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

KUUB-vastgoed

Erkende vastgoedmakelaar BIV België - Toezichthoudende autoriteit
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Luxemburgstraat 16/B 1000 Brussel

Zelfstandig vastgoedexpert Linne (Relinde) Vervaecke
linne@kuub-vastgoed.be - Gsmnr: 0498 72 10 90
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar - BIVnr: 511795
Vlabel-schatter: Vlabelnr: 05209450169

BV KUUB-vastgoed
Maatschappelijke zetel: Louis Robbeplein 8 bus 2
RPR: Kortrijk, afdeling Kortrijk

Onderworpen aan de deontologische code BIV plichtenleer
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering BIV Polisnr 730.390.160
Derdenrekening: ING 66 3900 6393 1543
Commissie 3,63 % inclusief btw (= 3% + 21% btw)

1. Algemene voorwaarde bij Expertise Taxatie - waardebepaling - verslag

Tenzij in het rapport anders vermeld, gelden onderstaande clausules:

1.
De waardering is gebaseerd op visuele inspectie en opname door één of meer deskundigen

2.
In het kader van de opdracht is dit rapport geen (technisch) inspectierapport, doch slechts een financiële benadering. Derhalve is geen diepgaand onderzoek gedaan naar de (bouwkundige dan wel) technische staat van deze onroerende goederen. De expert gaat er van uit dat deze zaken naar behoren functioneren.

3.
Met eventuele bij visuele inspectie niet zichtbare gebreken kan geen rekening worden gehouden, zodat deze niet in deze studie worden betrokken en de expert daarvoor niet aansprakelijk is.

4.
Deze studie is mede gebaseerd op door de opdrachtgever of derden verstrekte gegevens.

5.
Bij de waardebepaling is er van uitgegaan dat, tenzij in dit rapport uitdrukkelijk anders vermeld, alle eventueel van overheidswege vereiste goedkeuringen of vergunningen met betrekking tot het object aanwezig zijn, respectievelijk op korte termijn kunnen worden verkregen, zonder het maken van extra kosten.

6.
Tevens is er van uitgegaan, dat uit voorbedoelde wetten, maatregelen, regelingen of verordeningen geen bijzondere publiekrechtelijke noch privaatrechtelijke beperkingen voortvloeien, die de waarde kunnen beïnvloeden.

7.
Er is geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen, dan wel te restitueren premies, subsidies of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genoemd, tenzij anders vermeld.

8.
Tenzij anders vermeld, is ter zake geen bijzondere informatie ingewonnen en is geen uitgebreid onderzoek verricht naar voorgaande verwervingstitels, waaruit eventuele zakelijke rechten van derden anders dan opgegeven zouden blijken. Er is evenmin onderzoek gedaan naar mogelijke andere rechten van derden uit overeenkomst die op de desbetreffende zaken zouden kunnen rusten.

9.
Tenzij anders vermeld, is bij de waardebepaling geen rekening gehouden met eventueel voor het milieu of de gezondheid schadelijke effecten die bij gebruik van één of meer van de getaxeerde zaken zouden kunnen optreden en die de waarde van de zaken zouden kunnen doen verminderen.

10.
De waardebepaling gaat uit van de getaxeerde zaken als één geheel. Indien zaken afzonderlijk of binnen een andere samenstelling worden gewaardeerd, kan de waarde afwijken van de in het rapport vermelde waarde.

11.
Noch de expert, nog enig andere ondertekenende persoon of geassocieerde met dit rapport aanvaardt met in acht name van het voorgaande ten aanzien van de inhoud van het rapport enige verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever. Elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor niet originele rapporten of gebruik voor derden wordt door ons nadrukkelijk uitgesloten.

12.
De expert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van gebruik (door derden) van het door de expert opgestelde rapport voor andere doelen dan waarvoor deze zijn opgesteld.

13.
De expert zal het rapport niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij zulks geschiedt op verzoek van de opdrachtgever dan wel met goedkeuring van de opdrachtgever op een verzoek van de expert. Het op verzoek van de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen van het rapport doet niet af aan het feit dat wij jegens derden geen aansprakelijkheid aanvaarden.

14.
Voor zover de taxatie in verband staat met een financieringsaanvraag, garandeert de expert dat zij niet betrokken is bij de daaraan ten grondslag liggende (ver)kooptransactie.

15.
Voor de waardering wordt geen gedetailleerde opmeting uitgevoerd. Als in het rapport schetsen worden toegevoegd, hebben die tot doel de opdrachtgever een visuele voorstelling te geven, zonder dat de opmetingen nauwkeuring worden vastgesteld. Indien mogelijk doet de expert beroep op plannen en bestaande opmetingsrapporten - zover deze nog van toepassing zijn.

16.
Een waardering is geen resultaatsverbintenis en houdt bijgevolg geen garanties in bij eventuele verkoop of verhuur.

STELLINGSNAME

We gaan ervan uit dat:

OPMERKING

2. Algemene voorwaarden betaling:

2.1 De factuur dient onmiddellijk betaald te worden ter plaatse met gebruik van betaalterminal voorzien of bankapp - of indien gebruik tijdelijk niet mogelijk, binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 % per jaar, en een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 40€) als schadebeding. Het verslag wordt afgeleverd na betaling van de volledige factuur.

2.2 Uw bestelling betekent de aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

2.3 Rappelkosten kunnen aangerekend worden zie punt 1. met bijkomende rappelkosten. Vanaf 2e rappel 10 € vanaf 3e rappel 40€. Deze bedragen zijn cumulatief verschuldigd.

2.4 Het vredegerecht van het kanton of de rechtbank van Gent zijn bevoegd in geval van betwisting, tenzij de wet het anders voorschrijft.

2.5 Een klacht betreffende een factuur moet binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum bezorgd worden per aangetekend schrijven. Bij gebreke wordt geacht de factuur definitief aanvaard te zijn.

2.6 Indien de opdracht gewijzigd wordt bij uitvoering, wordt deze taak in min-werk in regie uitgevoerd aan 75€/uur +40 € forfaitaire verplaatsingskosten (deze verplaatsingskostengelden voor Vlaanderen). Verplaatsingskosten buiten Vlaanderen zijn minimaal 40€ en worden bekeken afhankelijk van de locatie.

2.7 Bij annulatie van een opdracht binnen de 48 uur voor de opdracht wordt 75 €/uur aangerekend excl.btw.

2.8 KUUB-vastgoed behouden het recht een opdracht te weigeren.

3. Onze website

3.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

We trachten steeds een goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Onze maatregelen beschouwen we als een middelenverbintenis. Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. We dragen geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht. We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

3.2 Inhoud op onze website

De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. We werken er steeds aan om deze website gebruiksvriendelijk en informatief te houden. We zijn niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website. Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker. In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of vragen we u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen zodat we kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen.

3.3 Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

3.4 Gebruiker

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen. Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder. Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij KUUB-vastgoed vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt. Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4. Persoonsgegevens

Voor uw aanvraag is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van de opdracht. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de aanvraag geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.

5. Intellectuele eigendom

De opmaak en inhoud van onze website is beschermd. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde KUUB-vastgoed en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.
Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van KUUB-vastgoed, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Gent. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. KUUB-vastgoed handelen met de nodige discretie en deontologie om u een correcte dienstverlening te verschaffen.